Sök
den 23 april 2021 ..:: Om... » Om GDPR ::.. Registrera  Logga in
 Butiken Minimera

  

 Enter Title Minimera

For English, please see below

Behandling av personuppgifter

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part (undantaget adressuppgifter till distributör av din beställning, eg. Postnord).

Den information som sparas om dig är:

-          Uppgifter som är nödvändiga för fullgörande av avtalet (mao din beställning/order). Informationen sparas under den tid som krävs för att fullgöra avtalet eller gällande lagstiftning (t.ex bokföringslagen).

-          Mail från dig till oss eller från oss till dig om innehållet behöver sparas för att fullgöra en förfrågan från dig (t.ex ändringar i din beställning enligt samma kriterier som ovan). Mail med allmänna frågor/synpunkter sparas inte. Synpunkter samlas in utan personuppgifter.

-          Din mailadress om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. (Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via hemsidan)

-          Information som du angett när du valt att registrera dig på vår hemsida. (Du kan när som helst ta bort eller ändra denna information via vår hemsida).

Ändra/radera uppgifter:

-          Uppgifter du själv lämnat vid användarregistrering på vår hemsida kan du själv ändra via hemsidan, detsamma gäller prenumeration på nyhetsbrev. (T.ex uppgifter om din adress)

-          Uppgifter om din beställning ändras av oss vid behov

-          Du har alltid rätt att få dina uppgifter ändrade/raderade genom att kontakta oss (se nedan). Information om order sparas dock enligt bokföringslagen.

Registerutdrag

Enligt GDPR har du rätt att ta del av all information vi har om dig. För att ta del av informationen, vänligen kontakta oss på nedanstående adress:

                             ERA Garden

                             Box 5

                             178 21  EKERÖ

 

 

 

ERA Garden 2018

 

 

 

Processing of personal data

We take responsibility for processing of personal data processed by us for the intended purpose only and to be protected from unauthorized access. All processing of personal data is in accordance with applicable privacy laws. Within the EU / EAA, data protection regulation (GDPR) applies from May 2018. We never disclose your information to third parties (except for address details to your order distributor, e.g. PostNord).

The information stored about you is:

-          Details necessary for the performance of the contract (eg your order / order). The information is saved for the time required to fulfill the agreement or current legislation (eg the Accounting Act).

-          Mail from you to us or from us to you if the content needs to be saved to fulfill a request from you (eg changes to your order according to the same criteria as above). Mail / General messages are not saved. Comments are collected without personal data.

-          Your email address if you chose to subscribe to our newsletter. (You can unsubscribe at any time from the newsletter via the website)

-          Information you entered when you chose to register on our website. (You can delete or change this information at any time via our website).

Change/delete information:

-          The information you provided for user registration on our website, you can change the website yourself, the same applies to subscription to the newsletter. (Eg information about your address)

-          Information about your order will be changed by us if necessary

-          You are always entitled to have your details changed / deleted by contacting us (see below). However, information about orders is saved according to the Accounting Act.
the Register

According to GDPR, you are entitled to know all the information we have about you. To get information, please contact us at the following address:

ERA Garden

                     Box 5

178 21  EKERÖ

SWEDEN

 

 

ERA Garden 2018

 


 Skriv ut   

Copyright 2006-2016 ERA Garden   Användarvillkor  Personliga uppgifter